Najczęstrze zlecenia – co, jak i dlaczego?


Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem, na którego treść składają się wszystkie elementy ewidencji gruntów i budynków, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek). Ponadto w jej skład wchodzi:

 1. opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody
 3. usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy

Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000


Wytyczenia geodezyjne w terenie

Uzyskałeś pozwolenie na budowę? Świetnie! Kolejnym etapem procesu budowlanego jest geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na terenie objętym inwestycją.

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowania przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie powyższych czynności poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Znaki geodezyjne podlegają ochronie prawnej.

Obiekty wytyczane geodezyjnie:
 1. teren zakładu przemysłowego – granice zewnętrzne zakładu, granice rezerwy terenowej pozostającej poza aktualnymi granicami zakładu, granice obszarów przeznaczonych dla poszczególnych wykonawców budowy;
 2. kolej – granice zewnętrzne obszarów kolejowych, osie torów, rozjazdy i skrzyżowania torów oraz inne urządzenia techniczno-kolejowe, a także towarzyszące obiekty inżynierskie;
 3. drogi – granice zewnętrzne pasa drogowego, charakterystyczne punkty osi i korony drogi, skrzyżowania dróg, drogowe obiekty inżynierskie, urządzenia techniczno-drogowe;
 4. cieki wodne – granice pasa cieku, oś i linie brzegowe kanału, linie zalewowe zbiorników wodnych, linie brzegowe w przypadku regulacji rzeki, wodne budowle inżynierskie;
 5. roboty ziemne – granice robót i poszczególnych działek, granice tarasów, punkty charakterystyczne skarp, punkty wysokościowe;
 6. przewody podziemne, naziemne i napowietrzne – osie tras określone punktami załamania w płaszczyźnie poziomej i pionowej, punkty rozgałęzień i podłączeń, punkty/osie/ustawienia podpór;
 7. budynki oraz budowle i urządzenia przemysłowe:
  • punkty główne obiektów, tzn. punkty określające jednoznacznie położenie obiektu w układzie współrzędnych osnowy realizacyjnej i punkty określające jednoznacznie położenie głównych osi obiektu i osi elementów łączących funkcjonalnie obiekt z pozostałymi obiektami jako całością,
  • punkty wysokościowe wyznaczające jednoznacznie poziom zerowy budowli.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po zrealizowaniu projektu budowlanego odpowiednie ustawy oraz rozporządzenia nakładają na inwestora obowiązek przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej- jest to dokument niezbędny do odbioru obiektu.

Inwentaryzacji podlegają obiekty wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz cieplnej.


Wznowienia granic nieruchomości

Oznaczenie punktów granicznych jest nam potrzebne przede wszystkim, gdy mamy wątpliwości co do przebiegu granicy i chcemy uniknąć niejasności i często za tym idących problemów, jakie mogą pojawić się w późniejszym czasie

Określenie granic działki jest niezbędne również w przypdku, gdy zamierzamy ogrodzić nieruchomość.

Ze wznowieniem punktów granicznych mamy do czynienia wówczas, gdy oznaczenia zostały zniszczone lub przesunięte, ale granice działki zostały uprzednio skonkretyzowane w dokumentacji.